کلمه کلیدی را وارد کنید

عضویت شرکت سروش پلاستیک در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

عضویت شرکت سروش پلاستیک در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

به منظور توسعه بازارهای صادراتی و نیز دستیابی به تجربیات سایر تولیدکنندگان کشور و همچنین حضور در مجامع بخش خصوصی شرکت سروش پلاستیک به عضویت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران درآمد .

این عضویت می تواند در پیشبرد برنامه های توسعه ای شرکت گامی مهم و موثر باشد .

ارسال نظر